-enlloc.com
--------Diccionari
Google -

 

[info-enlloc.com]

Servei de subscripcions

a notícies i novetats.

 

Adreça electrònica:

 

Dubtes i criteris [A]

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [x] [y] [z]

@ [dins "Lèxic"] [Font]

1 de gener de 2000 o del 2000? [Font]

10 de gener de 2000 o 10 de gener del 2000 [dins "Sintaxi"] [Font]

A + article + quantitat de temps [Font]

A + article o amb -gastronomia- [dins "Sintaxi"] [Font]

A baix (o baix) [Font]

A base de [Font]

A boca de canó [dins "Lèxic"] [Font]

A bocajarro [dins "Lèxic"] [Font]

A canvi [Font]

A començaments de [Font]

A corta distancia [dins "Lèxic"] [Font]

A curta distància [dins "Lèxic"] [Font]

A dalt (o dalt) [Font]

A destajo [dins "Lèxic"] [Font]

A efectes de [dins "Lèxic"] [Font]

A escarada [dins "Lèxic"] [Font]

A exclusió de [Font]

A falta de [Font]

A finals de [Font]

A granel [dins "Lèxic"] [Font]

A l'actualitat [Font]

A l'efecte (de) [Font]

A l'entorn [Font]

A l'igual que [Font]

A larga distancia [dins "Lèxic"] [Font]

A l'efecte de [dins "Lèxic"] [Font]

A llarga distància [dins "Lèxic"] [Font]

A menos que [dins "Lèxic"] [Font]

A menos que [dins "Sintaxi"] [Font]

A menys que [dins "Lèxic"] [Font]

a menys que [dins "Sintaxi"] [Font]

A mesura que [Font]

A mitjan [Font]

A mitjans de [Font]

A nivell [Font]

A nivell de [dins "Lèxic"] [Font]

A no ser que [Font]

A o de: a ratlles, de ratlles [dins "Sintaxi"] [Font]

A o en -fent referència a un lloc- [dins "Sintaxi"] [Font]

A petició de [dins "Lèxic"] [Font]

A petició de [dins "Sintaxi"] [Font]

A petició seva [dins "Lèxic"] [Font]

A peu dret [Font]

A poc a poc [Font]

A precs seus [dins "Lèxic"] [Font]

A preu fet [dins "Lèxic"] [Font]

A primers de [Font]

A principis de [Font]

A que [Font]

A quemarropa [dins "Lèxic"] [Font]

A rec de roba [dins "Lèxic"] [Font]

A su ruego [dins "Lèxic"] [Font]

A tanto alzado [dins "Lèxic"] [Font]

A través de [Font]

A últims de [Font]

A un sol efecte, a ambdós efectes [dins "Lèxic"] [Font]

A un tant alçat, a tant alçat, a preu fet [dins "Lèxic"] [Font]

A vegades [Font]

Abaixar [Font]

Abarcar [Font]

Abastar [Font]

Abreviatures -accentuació- [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Abreviatures -apostrofació- [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Abreviatures -cursiva- [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Abreviatures dels ordinals: 1r, 2n, etc. [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

breviatures i signes de puntuació [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Acabar amb [Font]

Accent a la o -8 ó 9- [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Accent a la o -8 ó 9- [dins "Sintaxi"] [Font]

Accent a les majúscules [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Accents diacrítics [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Accentuació d'estrangerismes [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Accident "in itinere" [dins "Lèxic"] [Font]

Accident en el trajecte [dins "Lèxic"] [Font]

Accidental [dins "Lèxic"] [Font]

Accidente "in itinere" [dins "Lèxic"] [Font]

Accidente en el trayecto [dins "Lèxic"] [Font]

Acervo comunitario [dins "Lèxic"] [Font]

Aclariments lingüístics [Font]

Aclarir [Font]

Acometida [dins "Lèxic"] [Font]

Acomplir [Font]

Aconteixement [Font]

Acoso sexual [dins "Lèxic"] [Font]

Acostar [Font]

Acotar [Font]

Acreedor -a [dins "Lèxic"] [Font]

Acta de apeo [dins "Lèxic"] [Font]

Acta de limitació [dins "Lèxic"] [Font]

Acta de reunió: estrutura i continguts [Font]

Acta de reunió: redacció [Font]

Acta de reunió: terminologia i fraseologia [Font]

Acte de partició [dins "Lèxic"] [Font]

Acte obstatiu [dins "Lèxic"] [Font]

Acto obstativo [dins "Lèxic"] [Font]

Acto particional [dins "Lèxic"] [Font]

Actuacions [dins "Lèxic"] [Font]

Actuar en nom propi [dins "Lèxic"] [Font]

Acudir en, impugnar en, recórrer en [dins "Lèxic"] [[Font]

Acudir en, impugnar en, recórrer en [dins "Sintaxi"] [Font]

Acudir en, impugnar en, recurrir en [dins "Lèxic"] [Font]

Acudir en, impugnar en, recurrir en [dins "Sintaxi"] [Font]

Acusament de recepció [dins "Lèxic"] [Font]

Acuse de recibo [dins "Lèxic"] [Font]

Adaptar, traduir, regionalitzar, nacionalitzar, naturalitzar o localitzar [dins "Lèxic"] [Font]

Adequat/ada [Font]

Adhesiu [Font]

Adient [Font]

adjectiu + nom -ordre de col·locació- [dins "Sintaxi"] [Font]

Adjunt -a

Adjuntar [dins "Sintaxi"] [Font]

Admetre a tràmit [dins "Lèxic"] [Font]

Administrativista [dins "Lèxic"] [Font]

Admisión a trámite [dins "Lèxic"] [Font]

Admissió a tràmit [dins "Lèxic"] [Font]

Admitir a trámite [dins "Lèxic"] [Font]

Adoptable [dins "Lèxic"] [Font]

Adoptand -a [dins "Lèxic"] [Font]

Adoptando -a [dins "Lèxic"] [Font]

Adreça d'Internet [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Adreça, escriptura d'una [dins "Sintaxi"] [Font]

Aduanar [dins "Lèxic"] [Font]

Advertencia [dins "Lèxic"] [Font]

Advertiment [dins "Lèxic"] [Font]

Afrontar [dins "Lèxic"] [Font]

Afterhours [dins "Lèxic"] [Font]

Agobiar [Font]

Agòbio [Font]

Agotar la vía administrativa [dins "Lèxic"] [Font]

Agujetes [Font]

Agulletes [Font]

Aire acondicionat o condicionat [dins "Lèxic"] [Font]

Aixecar acta [dins "Lèxic"] [Font]

Així com [Font]

Així mateix [Font]

Ajustar-se a [dins "Lèxic"] [Font]

Ajustarse a derecho [dins "Lèxic"] [Font]

Ajustar-se a dret [dins "Lèxic"] [Font]

Al cap de + quantitat de temps [Font]

Al capdavant (de) [Font]

Al començament de [Font]

Al final de [Font]

Al front (de) [Font]

Al menys lluny possible o el menys lluny possible [dins "Lèxic"] [Font]

Al menys lluny possible o el menys lluny possible [dins "Sintaxi"] [Font]

Al més aviat possible o el més aviat possible [dins "Lèxic"] [Font]

Al més aviat possible o el més aviat possible [dins "Sintaxi"] [Font]

Al portador o a qui el porti [dins "Lèxic"] [Font]

Al respecte [Font]

Al temps que [Font]

Al voltant (de) [Font]

Ala de pendent [dins "Lèxic"] [Font]

Ala delta [dins "Lèxic"] [Font]

Alarde [dins "Lèxic"] [Font]

Alardo [dins "Lèxic"] [Font]

Albañilería [dins "Lèxic"] [Font]

Alçada [Font]

Alçària [Font]

Alevosamente [dins "Lèxic"] [Font]

Alevosía [dins "Lèxic"] [Font]

Alevoso -a [dins "Lèxic"] [Font]

Alijo [dins "Lèxic"] [Font]

Alinear [Font]

Aliniar [Font]

Allanamiento a la demanda [dins "Lèxic"] [Font]

Allanamiento de morada [dins "Lèxic"] [Font]

Allanarse a la demanda [dins "Lèxic"] [Font]

Als efectes de [dins "Lèxic"] [Font]

Als efectes de [Font]

Alt càrrec [dins "Lèxic"] [Font]

Altitud [Font]

Alto cargo [dins "Lèxic"] [Font]

Altressí [dins "Lèxic"] [Font]

Altura [Font]

Amb exclusió de [Font]

Amb motiu de [Font]

Amb relació a [Font]

Amb vista a [Font]

Ambiental [dins "Lèxic"] [Font]

Ambigüetat [Font]

Ambigüitat [Font]

Amidar [Font]

Amillarament [dins "Lèxic"] [Font]

Amillaramiento [dins "Lèxic"] [Font]

mojonamiento [dins "Lèxic"] [Font]

Amojonar [dins "Lèxic"] [Font]

Amollonament [dins "Lèxic"] [Font]

Amollonar [dins "Lèxic"] [Font]

Amunt [Font]

Anàlisis, crisis, parèntesis [dins "Lèxic"] [Font]

Anàlisis, crisis, parèntesis [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Analítica forense [dins "Lèxic"] [Font]

Anar a + infinitiu [Font]

Anar amb compte [Font]

Anar de compres [dins "Sintaxi"] [Font]

Anem a veure [Font]

Ànim de lucre [Font]

Annex -a [dins "Sintaxi"] [Font]

Annex -a [dins "Sintaxi"] [Font]

Annex o annexe[dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Annexar [dins "Sintaxi"] [Font]

Annexar [dins "Sintaxi"] [Font]

Anual [Font]

Any civil [dins "Lèxic"] [Font]

Any natural [dins "Lèxic"] [Font]

Anyal [Font]

Año civil [dins "Lèxic"] [Font]

Año natural [dins "Lèxic"] [Font]

Apartats: aspectes gràfics [Font]

Àpat fred [dins "Lèxic"] [Font]

Apátrida [dins "Lèxic"] [Font]

Apátrida [dins "Lèxic"] [Font]

Apàtrida [dins "Lèxic"] [Font]

Apàtrida [dins "Lèxic"] [Font]

Apatridia [dins "Lèxic"] [Font]

Apatrídia [dins "Lèxic"] [Font]

Apel·lar [dins "Lèxic"] [Font]

Apel·lar [dins "Sintaxi"] [Font]

Apelar [dins "Lèxic"] [Font]

Apelar [dins "Sintaxi"] [Font]

Apercibimiento [dins "Lèxic"] [Font]

Apercibimiento [dins "Lèxic"] [Font]

Apertura [dins "Lèxic"] [Font]

Aplicació [Font]

Aplicatiu [Font]

Apòstrof i les sigles [Font]

Apòstrof: aspectes gràfics [Font]

Apostrofació davant de xifres [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Apostrofació -de o d'- [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Apostrofació -el o l'- [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Apostrofació -la o l'- [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Apoyar [dins "Lèxic"] [Font]

Apremiar [dins "Lèxic"] [Font]

Apremio [dins "Lèxic"] [Font]

Aprofitar [Font]

Apropar [Font]

Apujar [Font]

Àrea euro [dins "Lèxic"] [Font]

Argüir -ús de la dièresi- [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Armamentista [Font]

Armamentístic/a [Font]

Arran de [Font]

Arrastrar los autos [dins "Lèxic"] [Font]

Arrel de [Font]

Arrova [dins "Lèxic"] [Font]

Arrullo [dins "Lèxic"] [Font]

Article + any -de o del 1999- [dins "Sintaxi"] [Font]

Article a les comarques [dins "Sintaxi"] [Font]

Article als noms de lloc catalans [dins "Sintaxi"] [Font]

Articles personals [Font]

Aseo [dins "Lèxic"] [Font]

Assecar [Font]

Assentiment a la demanda [dins "Lèxic"] [Font]

Assentir a la demanda [dins "Lèxic"] [Font]

Assenyalar [Font]

Assetjament sexual [dins "Lèxic"] [Font]

Assolir [Font]

Astricció [dins "Lèxic"] [Font]

Atemptat a [Font]

Atemptat contra [Font]

Atendre [Font]

Atenir-se [dins "Lèxic"] [Font]

Atenir-se [dins "Lèxic"] [Font]

Atenir-se [Font]

Atès que [Font]

Atrevir-se [Font]

Atrevir-se amb [Font]

Autenticació de firma [dins "Lèxic"] [Font]

Autenticación de firma [dins "Lèxic"] [Font]

Auto [dins "Lèxic"] [Font]

Autonomia conflictual [dins "Lèxic"] [Font]

Autonomía conflictual [dins "Lèxic"] [Font]

Autos [dins "Lèxic"] [Font]

Autoscola o autoescola [dins "Lèxic"] [Font]

Autoscola o autoescola [dins "Ortografia i puntuació"] [Font]

Avall [Font]

Avantange [Font]

Aviat [Font]

Avocar la causa [dins "Lèxic"] [Font]

Avocar los autos [dins "Lèxic"] [Font]

Azafata [dins "Lèxic"] [Font]

Pàgina d'inici!- Favorits! _____________________

DCVB
Diccionari català-valencià-balear
Cerca al DCVB

Verbs conjugats


_____________________

Cercaterm [Font]
Cercador de terminologia

Neoloteca
[Font]
Cercador de neologismes
_____________________

Fòrum d'enlloc.com
_____________________


Publicacions
[+]

>
Àngel Huguet i Xosé Antón González: Actitudes lingüísticas, lengua familiar y enseñanza de la lengua minoritaria
>
El Magazine, revista de la Direcció General d'Educació i Cultura de la
Comissió Europea

>Calidoscopi lingüístic
_____________________

Fòrums
de llengua
>Qüestionem: preguntes i respostes de llengua
>
Softcatalà

>Zèfir
>InfoZèfir
>F. d'onomàstica

_____________________

       

___________________________________________________________________________________________________________

[Novetats] - [Articles] - [Comentaris lingüístics] - [Actes, cursos i jornades] - [Campanyes] - [Recull de premsa]

© 2003-2006 Carles Lindín - projectes.enlloc@gmail.com - Avís legal

Darrera actualització: 29/03/2006