-enlloc.com
--------Diccionari
Google -

 

[info-enlloc.com]

Servei de subscripcions

a notícies i novetats.

 

Adreça electrònica:

 

Models de documents
Acceptació de terrenys de cessió obligatòria i gratuïta [Font]

Acomiadament [Font]

Acta d'Arqueig [Font]

Acta de reunió [Font]

Acta de reunió [Font]

Acta de reunió [Font]

Acta de reunió [Font]

Acta de reunió [Font]

Acta de reunió [Font]

Adjudicació d'una oferta [Font]

Adquisició de béns a títol lucratiu amb condició onerosa [Font]

Adquisició de béns a títol onerós per adquisició directa [Font]

Adscripció de funcionaris en comissió de serveis [Font]

Agraïment per una felicitació [Font]

Alienació mitjançant subhasta de béns patrimonials [Font]

Alteració de la qualificació jurídica dels béns [Font]

Altres procediments de família [Font]

Anunci [Font]

Anunci de pròxima obertura [Font]

Aprovació d'un projecte d'obres ordinàries [Font]

Arrendament d'un bé patrimonial [Font]

Atermenament de béns [Font]

Atorgament de bestretes reintegrables [Font]

Autorització per prestar els serveis funeraris [Font]

Avís [Font]

Carta [Font]

Carta [Font]

Carta [Font]

Carta [Font]

Carta 1 [FUEIB]

Carta 2 [FUEIB]

Carta [Esade]

Carta de condol [Font]

Carta de motivació (demananda de feina) [Font]

Carta d'invitació [Font]

Certificat [Font]

Certificat [Font]

Certificat [Font]

Certificat [Font]

Certificat [Font]

Certificat [Font]

Certificat d'assistència a un curs [Font]

Certificat de participació [Font]

Certificat de treball en una empresa [Font]

Certificat mèdic [Font]

Certificat mèdic [Font]

Cessió de dret de superfície [Font]

Cessió gratuïta d'un bé patrimonial [Font]

Citació [Font]

Comunicació de nou càrrec i oferiment de serveis [Font]

Comunicació de nous horaris i nova adreça [Font]

Conciliació Bancària [Font]

Concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris

Contracte [Font]

Contracte d'arrendament d'habitatge [Font]

Contracte d'arrendament per a ús distint al d'habitatge [Font]

Contracte d'obres mitjançant concurs pel procediment obert [Font]

Contracte d'obres mitjançant subhasta pel procediment obert [Font]

Contracte d'obres mitjançant un contracte menor [Font]

Conveni [Font]

Convocatòria a una reunió [Font]

Convocatòria de reunió (model 1) [Font]

Convocatòria de reunió (model 2) [Font]

Convocatòria de reunió [Criteris de redacció i models] [Font]

Convocatòria de reunió [Font]

Convocatòria de reunió [Font]

Convocatòria de reunió [Font]

Convocatòria de reunió [Font]

Currículum [Font]

Currículum [Font]

Currículum cronofuncional [FUEIB]

Currículum cronològic-clàssic [FUEIB]

Currículum elegant [FUEIB]

Currículum específic [FUEIB]

Currículum europeu [FUEIB]

Currículum funcional [FUEIB]

Currículum multiperfil [FUEIB]

Currículum tècnic [FUEIB]

Declaració de béns no utilitzables [Font]

Declaració jurada [Font]

Declaració jurada [Font]

Decret obertura compte corrent [Font]

Demanda [Font]

Demanda de desnonament per manca de pagament [Font]

Demanda de desnonament per manca de pagament amb improcedència d'enervació de l'acció [Font]

Demanda de la testimoniança de la sentència en català [Font]

Demanda de pressupost [Font]

Denegació d'una ajuda econòmica [Font]

Denegació d'una plaça [Font]

Denúncia [Font]

Desafectació de béns [Font]

Desestimació d'una oferta [Font]

Desnonament per via administrativa d'un bé de domini públic [Font]

Diligència [Font]

Diligència [Font]

Dimissió [Font]

Edicte [Font]

El concert [Font]

El rescat de la concessió [Font]

Escrit de les parts [Font]

Escrit de proposició de proves [Font]

Esquema d'acta [Font]

Esquema de carta [Font]

Esquema de certificat [Font]

Esquema de convocatòria a una reunió [Font]

Esquema de currículum [Font]

Esquema de declaració jurada [Font]

Esquema de saluda [Font]

Esquema de sol·licitud [Font]

Esquema d'informe [Font]

Estatuts societat civil [Font]

Estatuts comunitat de béns [Font]

Estatuts societat de Responsabilitat Limitada [Font]

Estatuts societat Anònima [Font]

Estatuts societat Anònima Laboral [Font]

Estatuts societat Limitada Laboral [Font]

Estatuts societat col·lectiva [Font]

Estatuts societat comanditària simple [Font]

Estatuts societat comanditària per accions [Font]

Estatuts unió temporal d'empreses [Font]

Estatuts agrupació d'interès econòmic [Font]

Excedència voluntària a funcionaris per tenir cura d'un fill [Font]

Excedència voluntària per interès particular [Font]

Excusa per una absència [Font]

Execució de sentència [Font]

Expedient d'aprovació de contribucions especials [Font]

Expedient d'aprovació del compte general [Font]

Expedient de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors [Font]

Expedient de delimitació de termes municipals [Font]

Expedient de liquidació del pressupost [Font]

Expedient de llicència de funcionaris per raó de matrimoni [Font]

Expedient de llicència de funcionaris per. [Font]

Expedient de llicència per raó de maternitat [Font]

Expedient de modificació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos [Font]

Expedient de modificació de crèdit mitjançant transferències entre partides [Font]

Expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari [Font]

Expedient d'elaboració de Normes Subsidiàries [Font]

Expedient disciplinari a funcionaris per falta greu o molt greu [Font]

Expedient disciplinari sumari a funcionaris per falta lleu [Font]

Expedient d'operacions de crèdit a curt termini [Font]

Expedient d'operacions de crèdit a llarg termini pel finançament d'inversions [Font]

Expedient d'operacions de crèdit pel finançament de despeses corrents que siguin necessàries i urgents [Font]

Expedient per a l'aprovació del pressupost [Font]

Expropiació forçosa [Font]

Felicitació per un nomenament [Font]

Formulari de dret hipotecari [Font]

Formulari de dret internacional [Font]

Formulari de dret laboral [Font]

Formulari de dret penal [Font]

Formulari de societats de responsabilitat limitada [Font]

Formulari d'escrits de tràmit [Font]

Formulari general [Font]

Habilitació estatal [Font]

Informe [Font]

Informe [Font]

Informe [Font]

Informe [Font]

Informe [Font]

Inscripció de béns al Registre de la Propietat [Font]

Interlocutòria [Font]

Invitació [Font]

Invitació [Font]

Invitació [Font]

Invitació [Font]

Jubilació voluntària de funcionaris [Font]

Justificant de despeses de viatge o desplaçament [Font]

Justificant de despeses de viatge [Font]

La concessió administrativa de servei públic [Font]

La constitució d'una mancomunitat per a la prestació de serveis [Font]

La creació del consorci [Font]

La delegació interorgànica [Font]

La dispensa de l'obligació de prestar els serveis municipals mínims obligatoris [Font]

La gestió directa per mitjà d'una organització especial [Font]

La intervenció del servei en la concessió administrativa [Font]

La societat cooperativa de capital mixt [Font]

La societat mercantil amb capital social íntegrament públic [Font]

La societat mercantil amb capital social mixt [Font]

L'adopció, la rehabilitació, la modificació o el canvi de l'escut o la bandera [Font]

L'aprovació de la plantilla del personal de l'Ajuntament [Font]

L'arrendament de serveis [Font]

Les subvencions dels ajuntaments als particulars [Font]

L'extinció de la concessió per incompliment del concessionari [Font]

Llicència ambiental [Font]

Llicència de funcionaris per assumptes propis [Font]

L'ordenança de serveis funeraris [Font]

L'organisme autònom local [Font]

Memòria [Font]

META - Materials Esportius de Treball Administratiu (software) [Font]

Modificació del contracte [Font]

Nomenament de funcionari eventual [Font]

Nomenament de funcionari interí per màxima urgència [Font]

Nomenament de personal interí [Font]

Nomenclatura de vies municipals [Font]

Notificació de plegar [Font]

Notificació de resolució [Font]

Nul·litat canònica [Font]

Oferiment de serveis [Font]

Oferiment d'una plaça [Font]

Ofici [Font]

Ofici [Font]

Parelles de fet [Font]

Permuta [Font]

Petició [Font]

Petició de material [Font]

Pla Anual de Tresoreria (PAT) [Font]

Pressupost anual de tresoreria [Font]

Procediment de separació o divorci [Font]

Pla de disposicions de fons [Font]

Plantilla targeta cangur [FUEIB]

Procediment penal [Font]

Provisió [Font]

Queixa pel retard d'un pagament [Font]

Queixa pel retard d'una tramesa [Font]

Querella [Font]

Recomanació [Font]

Reconeixement de triennis [Font]

Rectificació de l'inventari general [Font]

Recuperació d'ofici d'un camí públic [Font]

Recurs [Font]

Recurs [Font]

Recurs [Font]

Recurs [Font]

Recurs [Font]

Recurs contenciós administratiu [Font]

Requeriments, notificacions i comunicacions . [Font]

Requeriments, notificacions i comunicacions sobre obres [Font]

Requeriments, notificacions i comunicacions sobre. [Font]

Requeriments, notificacions i comunicacions. [Font]

Resolució [Font]

Resolució [Font]

Resolució per incompliment del contractista [Font]

Saluda [Font]

Saluda [Font]

Saluda [Font]

Sentència [Font]

Sentència [Font]

Separació o divorci de comú acord [Font]

Sol·licitud [Font]

Sol·licitud [Font]

Sol·licitud [Font]

Sol·licitud [Font]

Sol·licitud [Font]

Sol·licitud [Font]

Sol·licitud de domiciliació bancària per a empleats [Font]

Sol·licitud de domiciliació bancària per a proveïdors [Font]

Sol·licitud d'una plaça [Font]

Sol·licitud/instància [Font]

Targeta formal [FUEIB]

Targeta formal blau [FUEIB]

Targeta formal vermell fosc [FUEIB]

Targeta foto [FUEIB]

Targeta informal [FUEIB]

Tramesa fax [Font]

Tramesa fax [Font]

Tramesa de material [Font]

Venda directa de béns patrimonials [Font]

Venda directa de parcel·la sobrera [Font]

 

Pàgina d'inici!- Favorits! _____________________

DCVB
Diccionari català-valencià-balear
Cerca al DCVB

Verbs conjugats


_____________________

Cercaterm [Font]
Cercador de terminologia

Neoloteca
[Font]
Cercador de neologismes
_____________________

Fòrum d'enlloc.com
_____________________


Publicacions
[+]

>
Àngel Huguet i Xosé Antón González: Actitudes lingüísticas, lengua familiar y enseñanza de la lengua minoritaria
>
El Magazine, revista de la Direcció General d'Educació i Cultura de la
Comissió Europea

>Calidoscopi lingüístic
_____________________

Fòrums
de llengua
>Qüestionem: preguntes i respostes de llengua
>
Softcatalà

>Zèfir
>InfoZèfir
>F. d'onomàstica

_____________________

       

___________________________________________________________________________________________________________

[Novetats] - [Articles] - [Comentaris lingüístics] - [Actes, cursos i jornades] - [Campanyes] - [Recull de premsa]

© 2003-2006 Carles Lindín - projectes.enlloc@gmail.com - Avís legal

Darrera actualització: 29/03/2006